Tvarkos

1. "Jonavos r. Bukonių MDC mokinių mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarka" (2023-09-21 įsakymo Nr. 1V-156)

2. "Jonavos r. Bukonių MDC darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas" (2023-01-02 įsakymo Nr. 1V-1)

3. "Jonavos r. Bukonių MDC darbo tvarkos taisyklės" (2022-12-30 įsakymo Nr. 1V-79)

4.  "Jonavos r. Bukonių MDC pedagogų ir darbuotojų skatinimo tvarka" (2022-12-30 įsakymo Nr. 1V-78)

5. "Jonavos r. Bukonių MDC ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas" (2020-03-24 įsakymo Nr. 1V-36)

6. "Jonavos r. Bukonių MDC vaikų ir mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir pamokų nelankymo prevencijos vykdymo tvarka" (2019-09-24 įsakymo Nr. 1V-110)

7. "Jonavos r. Bukonių MDC įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas" (2019-09-02 įsakymo Nr. 1V-93)

8. "Jonavos r. Bukonių MDC mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas" (2019-09-02 įsakymo Nr. 1V-86)

9. "Jonavos r. Bukonių MDC pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo mokiniui, sergančiam lėtine neinfekcine liga, suteikimo tvarkos aprašas" (2019-09-02 įsakymo Nr. 1V-82)

10. "Jonavos r. Bukonių MDC darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo tvarka" (2019-09-02 įsakymo Nr. 1V-78)

11. "Jonavos r. Bukonių MDC pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas" (2019-08-30 įsakymo Nr. 1V-72)

12. "Jonavos r. Bukonių MDC pedagogų etikos kodeksas" (2018-12-27 įsakymo Nr. 1V-133)

13. "Priemonių mažinančių narkotinių medžiagų patekimo į Jonavos r. Bukonių MDC veiksmų planas" (2018-09-03 įsakymo Nr. 1V-93)

14. "Jonavos r. Bukonių MDC vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarka" (2018-09-03 įsakymo Nr. 1V-92)

15. "Asmens duomenų tvarkymo Jonavos r. Bukonių MDC taisyklės" (2018-05-21 įsakymo Nr. 1V-60)

16. "Jonavos r. Bukonių MDC mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės" (2018-05-21 įsakymo Nr. 1V-60)

17. "Naudojimosi neatlygintinai MDC patalpomis ir kitu turtu tvarkos aprašas" (2017-11-29 įsakymo Nr.1V-149)

18. "Mokyklinio autobuso naudojimo ir mokinių vežimo tvarkos aprašas" (2017-09-29 įsakymu Nr.1V-113)

19.  "Jonavos r. Bukonių MDC vaikų ir mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas" (2017-08-30 įsakymo Nr.1V-95)

20 "Jonavos r. Bukonių MDC švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka" (2017-08-30 įsakymo Nr.1V-95)

 
  2023 © Visos teisės saugomos. Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras.