Teisės aktai

Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir nuostatais.

LR Švietimo įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395105

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą publikuojami:

LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt

Ikimokyklinis ugdymas  http://www.jonava.lt/web/jonava/ikimokyklinis-ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas http://www.jonava.lt/web/jonava/priesmokyklinis-ugdymas

Pradinis ugdymas http://www.jonava.lt/web/jonava/pradinis-ugdymas

Pagrindinis ugdymas  http://www.jonava.lt/web/jonava/pagrindinis-ugdymas

 
  2021 © Visos teisės saugomos. Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras.