Bendruomenės susitarimai

1. "Jonavos r. Bukonių MDC darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas" (2022-08-31 įsakymo Nr. 1V-48)

2. "Jonavos r. Bukonių MDC darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas" (2020-12-30 įsakymo Nr. 1V-91)

3. "Jonavos r. Bukonių MDC darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas" (2020-09-01 įsakymo Nr. 1V-68)

4. "Jonavos r. Bukonių MDC ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas" (2020-03-24 įsakymo Nr. 1V-36)

5. "Jonavos r. Bukonių MDC vaikų ir mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir pamokų nelankymo prevencijos vykdymo tvarka" (2019-09-24 įsakymo Nr. 1V-110)

6. "Jonavos r. Bukonių MDC įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas" (2019-09-02 įsakymo Nr. 1V-93)

7. "Jonavos r. Bukonių MDC mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas" (2019-09-02 įsakymo Nr. 1V-86)

8. "Jonavos r. Bukonių MDC pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo mokiniui, sergančiam lėtine neinfekcine liga, suteikimo tvarkos aprašas" (2019-09-02 įsakymo Nr. 1V-82)

9. "Jonavos r. Bukonių MDC darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo tvarka" (2019-09-02 įsakymo Nr. 1V-78)

10. "Jonavos r. Bukonių MDC pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas" (2019-08-30 įsakymo Nr. 1V-72)

11. "Jonavos r. Bukonių MDC darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas" (2019-08-30 įsakymo Nr. 1V-72)

12. "Jonavos r. Bukonių MDC darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas" (2019-01-02 įsakymo Nr. 1V-2)

13. "Jonavos r. Bukonių MDC korupcijos prevencijos programa 2019-2021 metams" (2018-12-28 įsakymo Nr. 1V-138)

14. "Jonavos r. Bukonių MDC pedagogų etikos kodeksas" (2018-12-27 įsakymo Nr. 1V-133)

15. "Jonavos r. Bukonių MDC darbo tvarkos taisyklės" (2018-12-17 įsakymo Nr. 1V-132)

16. "Priemonių mažinančių narkotinių medžiagų patekimo į Jonavos r. Bukonių MDC veiksmų planas" (2018-09-03 įsakymo Nr. 1V-93)

17. "Jonavos r. Bukonių MDC vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarka" (2018-09-03 įsakymo Nr. 1V-92)

18. "Asmens duomenų tvarkymo Jonavos r. Bukonių MDC taisyklės" (2018-05-21 įsakymo Nr. 1V-60)

19. "Jonavos r. Bukonių MDC mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės" (2018-05-21 įsakymo Nr. 1V-60)

20. "Naudojimosi neatlygintinai MDC patalpomis ir kitu turtu tvarkos aprašas" (2017-11-29 įsakymo Nr.1V-149)

21. "Mokyklinio autobuso naudojimo ir mokinių vežimo tvarkos aprašas" (2017-09-29 įsakymu Nr.1V-113)

22.  "Jonavos r. Bukonių MDC vaikų ir mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas" (2017-08-30 įsakymo Nr.1V-95)

23 "Jonavos r. Bukonių MDC švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka" (2017-08-30 įsakymo Nr.1V-095)

24. "Jonavos r. Bukonių MDC socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarka" (2017-08-30 įsakymo Nr.1V-95)

 
  2022 © Visos teisės saugomos. Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras.